MSÜ Akademik Kadro İlanı

MSÜ Akademik Kadro İlanı (Toplam 221 akademik kadro)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul); doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksek okulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğüne Resmi Gazetede ilan edilmesinden itibaren on beş gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir.

İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacaktır.

Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

1. Başvuru Şartları

a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES sonucu açıklanana kadar adayların son beş yıl içindeki ALES puanı geçerlidir),

d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olmak,

e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,

f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,

g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,

ğ. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

2. Akademik Kadrolara Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı

a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

d. Adli sicil belgesi (E-devlet sisteminden alınacaktır),

e. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devlet sisteminden alınacaktır),

f. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet sisteminden alınacaktır),

g. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

h. Dört adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır) ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDF formatında yer aldığı bir adet yoğun disk (cd),

ı. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),

i. ALES belgesi (Öğretim Üyesi Kadrosuna başvuru için aranmaz),

j. Başvuru dosyasında yer alan bilimsel yayınların dijital kopyalarının bulunduğu yoğun disk,

k. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi” (öğretim üyesi kadroları için),

l. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,

m. Doçent ve profesör kadrolarına başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı),

n. Başvuru dosyasının hazırlanmasında Öğretim Üyesi dışındaki kadrolar plastik mavi renkli telli dosya kullanacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro kapakta belirtilecektir.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyası 6 suret hazırlanacaktır (noter onaylı belge kullanıldıysa bir dosyada orijinal, diğerlerinde fotokopi kullanılabilir). Başvuru dosyasının hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır.

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN FAALİYET TAKVİMİ
1.Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri15 – 19 Ekim 2018
2.Giriş sınavı tarihleri22 Ekim – 02 Kasım 2018
3.Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri05 – 09 Kasım 2018

Kaynak: Memurlar.net, msu.edu.tr

AKADEMİK KADRO İLAN ÇİZELGESİ

SIRA NOAKADEMİK BİRİMBÖLÜMÜ/ANABİLİM DALIKADRO UNVANIPER. SAYISIARANAN ŞARTLAR
1ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara)SAVUNMA YÖNETİMİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları Yönetimi, Savunma Sanayii, Savunma Alanında Teknoloji Yönetimi konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
2ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara)SAVUNMA YÖNETİMİ ABDAr. Gör.1Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları Yönetimi, Savunma Sanayii, Savunma Alanında Teknoloji Yönetimi konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak
3ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara)HAREKAT ARAŞTIRMASI ABDAr. Gör.1Endüstri Mühendisliği Harekat/ Yöneylem Araştırması alanında doktora yapıyor olmak
4ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara)ASKERİ ELEKTRONİK SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Elektrik Eğitimi alanlarından birinde Savunma Sistemleri ile ilgili doktora yapmış olmak ve Ar-GE proje tecrübesine sahip bulunmak
5ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara)HARP SİLAH VE ARAÇLARI ABDDr. Öğr. Üyesi1Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Eğitimi, Metal Eğitimi, Mekatronik Eğitimi alanlarının birinde Harp Silah ve Araçları ile ilgili doktora yapmış olmak
6ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara)HARP TARİHİ ABDAr. Gör.1Harp Tarihi ve Strateji, Harp Tarihi, Askeri Tarih anabilim dallarının birinde veya Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarının birinde Harp Tarihi/ Askeri Tarih konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak
7ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara)KBRN-P SAVUNMASI ABDAr. Gör.1KBRN-P konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak
8ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Ankara)GÜVENLİK ARAŞTIRMALARI ABDAr. Gör.1Güvenlik Araştırmaları/ Çalışmaları, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi alanlarının birinde ulusal veya uluslararası güvenlik konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak
9BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul)DENİZ ELEKTRONİK SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Elektrik Eğitimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak; Devreler Elektroniği, Haberleşme, Kontrol veya Sinyal İşleme konularından birinde bilimsel yayın yapmış olmak
10BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul)DENİZ HAREKAT ANALİZİDr. Öğr. Üyesi1Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; Harekat Analizi, Benzetim, Karar Verme veya Optimizasyon konularının birinde bilimsel yayın yapmış olmak
11BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul)GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak; Gemi Yardımcı Sistemleri veya IMO Standartlarının Gemilere Uygulanması konularının birinde bilimsel yayın yapmış olmak
12BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul)GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ABDAr. Gör.1Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
13BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul)DENİZ BİLGİ SİSTEMLERİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Öğretmenliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak; Siber Güvenlik, Komuta Kontrol veya Makine Öğrenmesi konularının birinde bilimsel yayın yapmış olmak
14BARBAROS DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (İstanbul)DENİZ GÜVENLİĞİ ABDAr. Gör.1Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Araştırmaları, Siyaset Bilimi alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak
15ATATÜRK STRATEJİK ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)HARP TARİHİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Yakınçağ Deniz Harp Tarihi konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
16ATATÜRK STRATEJİK ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR ABDAr. Gör.1Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmak; Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar anabilim dalında doktora yapıyor olmak
17ATATÜRK STRATEJİK ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI ABDAr. Gör.1İstihbarat Çalışmaları anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak
18ATATÜRK STRATEJİK ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)HARP VE SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU ABDAr. Gör.1Harp ve Harekat Hukuku, Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku, Deniz Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
19FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)OSMANLI ÖNCESİ TÜRK HARP TARİHİ ABDAr. Gör.1Genel Türk Tarihi alanında doktora yapıyor olmak
20FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)YENİÇAĞ HARP TARİHİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Yeniçağ Tarihi alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
21FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)YENİÇAĞ HARP TARİHİ ABDÖğr. Gör.1Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak; Latince paleografya bilgisine sahip bulunmak
22FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)YENİÇAĞ HARP TARİHİ ABDAr. Gör.2Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak
23FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)YAKINÇAĞ HARP TARİHİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Yakınçağ Harp Tarihi konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
24FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)YAKINÇAĞ HARP TARİHİ ABDAr. Gör.1Yakınçağ Tarihi alanında harp tarihi/ askeri tarih konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak
25FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)YAKINÇAĞ HARP TARİHİ ABDAr. Gör.1Türkiye Cumhuriyeti veya Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak
26FATİH HARP TARİHİ ARŞ. ENSTİTÜSÜ (İstanbul)YAKINÇAĞ HARP TARİHİ ABDÖğr. Gör.1Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak; harp tarihi konulu yayın yapmış olmak
27DENİZ HARP OKULU (İstanbul)ASKERİ BİLİMLER BÖLÜMÜ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ABDDr. Öğr. Üyesi.1Gemi Makineleri Mühendisliği alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
28DENİZ HARP OKULU (İstanbul)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ VE ISI ABDDr. Öğr. Üyesi1Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak; Enerji ve Isı alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
29DENİZ HARP OKULU (İstanbul)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ VE ISI ABDAr. Gör.1Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak; Enerji ve Isı alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
30DENİZ HARP OKULU (İstanbul)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK ABDAr. Gör.1Gemi Makineleri alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
31DENİZ HARP OKULU (İstanbul)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İMALAT VE KONSTRÜKSİYON ABDDr. Öğr. Üyesi1Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği alanlarının birinde doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
32DENİZ HARP OKULU (İstanbul)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İMALAT VE KONSTRÜKSİYON ABDAr. Gör.1Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
33DENİZ HARP OKULU (İstanbul)ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ABDDr. Öğr. Üyesi1Endüstri veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü mezunu olmak; Yöneylem Araştırması alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
34DENİZ HARP OKULU (İstanbul)ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ABDAr. Gör.1Endüstri veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü mezunu olmak; Yöneylem Araştırması alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
35DENİZ HARP OKULU (İstanbul)ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Endüstri veya Endüstri-Sistem Mühendisliği Bölümü mezunu olmak; Endüstri Mühendisliği alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
36DENİZ HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRONİK ABDDoçent1Süper iletkenler konusunda doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak; yurtdışında doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş olmak
37DENİZ HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRONİK ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
38DENİZ HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ KONTROL ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; Kontrol alanında bilimsel yayın yapmış olmak
39DENİZ HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora ve Güç Elektroniği konusunda bilimsel yayın yapmış olmak
40DENİZ HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ ABDAr. Gör.1Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu alanların birinde doktora yapıyor olmak
41DENİZ HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNELERİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Elektrik Makineleri konusunda doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
42DENİZ HARP OKULU (İstanbul)GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH. BÖLÜMÜ GEMİ İNŞAATI ABDAr. Gör.1Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında en az doktora yapıyor olmak
43DENİZ HARP OKULU (İstanbul)GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH. BÖLÜMÜ GEMİ HİDROMEKANİĞİI ABDDr. Öğr. Üyesi1Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında doktora ve gemi sevki alanında bilimsel yayın yapmış olmak
44DENİZ HARP OKULU (İstanbul)GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜH. GEMİ HİDROMEKANİĞİ ABDAr. Gör.1Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak
45DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının birinde Bilgisayar Bilimleri konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
46DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABDAr. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği alanında Bilgisayar Bilimleri konulu doktora yapıyor olmak
47DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM ABDDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının birinde Yazılım konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
48DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM ABDAr. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının birinde Yazılım konulu doktora yapıyor olmak
49DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DONANIM ABDDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının birinde Donanım konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
50DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SİBER GÜVENLİK ABDAr. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği alanında Siber Güvenlik veya Siber Savunma konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak
51DENİZ HARP OKULU (İstanbul)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABDÖğr. Gör.2İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak
52DENİZ HARP OKULU (İstanbul)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABDÖğr. Gör.1İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyat, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak; Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında İngilizceden Türkçeye en az yayımlanmış iki kitap çevirisi olmak
53DENİZ HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Uygulamalı Matematik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
54DENİZ HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Matematik alanında doktora yapmış olmak ve İstatistik alanında bilimsel yayın yapmış olmak
55DENİZ HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Fizik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak; Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’nde yürütülen araştırma projelerinden en az birine katılmış olmak
56DENİZ HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Fizik veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak; Fizik alanında yüksek lisans yapmış olmak
57DENİZ HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Kimya alanında en az yüksek lisans yapmış olmak.
58DENİZ HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1İstatistik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
59DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ABDDr. Öğr. Üyesi1Türk Dili alanında doktora yapmış ve Çağdaş Türk Lehçeleri alanında bilimsel yayın yapmış olmak; Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip bulunmak
60DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ABDÖğr. Gör.2Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak; Türkçe öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak; Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak; Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip bulunmak
61DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ABDÖğr. Gör.1Tarih Bölümü veya Tarih Öğretmenliği mezunu olmak; Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarından birinde en az doktora yapıyor olmak
62DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ HARP TARİHİ ABDAr. Gör.1Tarih Bölümü mezunu olmak; Cumhuriyet Dönemi Türk Donanması konusunda en az yüksek lisans yapıyor olmak
63DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Muhasebe-Finansman alanında doktora yapmış olmak; yurtdışı araştırma ve öğretim tecrübesine sahip bulunmak
64DENİZ HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜAr. Gör.1İşletme anabilim dalında doktora yapıyor olmak; Yönetim ve Organizasyon ile Örgütsel Davranış alanlarında bilimsel yayın yapmış olmak
65DENİZ HARP OKULU (İstanbul)EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.2Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya bu alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
66HAVA HARP OKULU (İstanbul)ASKERİ BİLİMLER BÖLÜMÜ SAVAŞ ARAŞTIRMALARI ABDÖğr. Gör.1Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor olmak
67HAVA HARP OKULU (İstanbul)HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AERODİNAMİK ABDDr. Öğr. Üyesi1Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak; Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği konusunda bilimsel yayını olmak
68HAVA HARP OKULU (İstanbul)HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AERODİNAMİK ABDAr. Gör.1Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
69HAVA HARP OKULU (İstanbul)HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İTKİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış olmak; Hava Aracı İtki Sistemleri konusunda bilimsel yayını olmak
70HAVA HARP OKULU (İstanbul)HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İTKİ ABDAr. Gör.1Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
71HAVA HARP OKULU (İstanbul)HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVA VE UZAY YAPILARI ABDDr. Öğr. Üyesi1Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak; Hava ve Uzay Yapıları alanında bilimsel yayını olmak
72HAVA HARP OKULU (İstanbul)HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVA VE UZAY YAPILARI ABDAr. Gör.1Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
73HAVA HARP OKULU (İstanbul)HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UÇUŞ MEKANİĞİ VE KONTROL ABDDr. Öğr. Üyesi1Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış olmak; Uçuş Mekaniği ve Otomatik Kontrol alanlarında bilimsel yayını olmak
74HAVA HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HABERLEŞME ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak ve Sayısal Sinyal İşleme, Video ve Görüntü İşleme konularında bilimsel yayını olmak
75HAVA HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HABERLEŞME ABDAr. Gör.1Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektronik Haberleşme alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak.
76HAVA HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Eğitimi, Elektrik ve Elektronik Eğitimi, Elektrik Eğitimi, Kontrol ve Otomasyon Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış olmak; Elektronik Kontrol veya Kontrol ve Otomasyon alanlarında bilimsel yayın yapmış olmak
77HAVA HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL ABDAr. Gör.1Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektronik Kontrol veya Kontrol ve Otomasyon alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
78HAVA HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRELER VE SİSTEMLER ABDAr. Gör.1Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmak; Güç Elektroniği veya Elektrik Makineleri alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
79HAVA HARP OKULU (İstanbul)ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
80HAVA HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABDDoçent1Matematik, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak; büyük veri konusunda bilimsel yayın yapmış olmak
81HAVA HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak; genetik algoritmaları ve sensör ağlar konularında bilimsel yayın yapmış olmak
82HAVA HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABDAr. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak; Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak
83HAVA HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DONANIM ABDDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; Bilgisayar Ağları ve Donanım konularında bilimsel yayın yapmış olmak
84HAVA HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DONANIM ABDAr. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak
85HAVA HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM ABDDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; Şifreleme Yöntemleri ve Yapay Sinir Ağları konularında bilimsel yayın yapmış olmak
86HAVA HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİBER GÜVENLİK ABDDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; Siber Güvenlik, Bilgisayar Ağ Güvenliği veya Ağ Güvenliği alanlarında bilimsel yayın yapmış olmak
87HAVA HARP OKULU (İstanbul)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİBER GÜVENLİK ABDAr. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Öğretmenliği mezunu olmak; Siber Güvenlik veya Siber Savunma alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
88HAVA HARP OKULU (İstanbul)ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ABDAr. Gör.1Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği mezunu olmak; Endüstri Mühendisliği alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
89HAVA HARP OKULU (İstanbul)ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ABDDr. Öğr. Üyesi1Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanlarının birinde doktora yapmış olmak; Yöneylem Araştırması ve Optimizasyon konularında bilimsel yayın yapmış olmak
90HAVA HARP OKULU (İstanbul)ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ABDAr. Gör.1Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği mezunu olmak; Yöneylem Araştırması alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
91HAVA HARP OKULU (İstanbul)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABDÖğr. Gör.5İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak
92HAVA HARP OKULU (İstanbul)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL ABDÖğr. Gör.1Rus Dili ve Edebiyatı mezunu olmak; aynı alanda doktora yapmış olmak
93HAVA HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDoçent1Matematik Bilimi alanında doçent unvanına sahip olmak; Geometri ve İntegrallenebilir Sistemler konularında bilimsel yayın yapmış olmak
94HAVA HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Matematik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; Sayısal Yöntemler ve Parametre Tahmini konularında bilimsel yayın yapmış olmak
95HAVA HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Fizik Bölümü mezunu olmak; Atom ve Moleküler Fiziği alanında doktora ve Kuantum konusunda bilimsel yayın yapmış olmak
96HAVA HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Fizik veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak; Fizik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya Fizik öğretimi alanında en az iki yıllık iş tecrübesine sahip bulunmak
97HAVA HARP OKULU (İstanbul)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Kimya veya Kimya Öğretmenliği mezunu olmak; Kimya alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya Kimya öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak
98HAVA HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABDDr. Öğr. Üyesi1Türk Dili ve Edebiyatı/ Türkoloji alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
99HAVA HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABDÖğr. Gör.1Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak; Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak
100HAVA HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABDÖğr. Gör.1Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak; Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapıyor olmak
101HAVA HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ HARP TARİHİ ABDAr. Gör.1Tarih Bölümü mezunu olmak; Yeniçağ Tarihi veya Yakınçağ Tarihi alanlarından birinde doktora yapıyor olmak
102HAVA HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ HARP TARİHİ ABDÖğr. Gör.1Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak; Cumhuriyet dönemi Türk Harp Tarihi alanında bilimsel yayın yapmış olmak
103HAVA HARP OKULU (İstanbul)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ STRATEJİ VE GÜVENLİK ABDAr. Gör.1Güvenlik Araştırmaları anabilim dalında en az yüksek lisans yapıyor olmak; güvenlik ve terörizm alanında öğretim tecrübesine sahip olmak
104HAVA HARP OKULU (İstanbul)EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.2Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya bu alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
105HAVA HARP OKULU (İstanbul)EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
106HAVA HARP OKULU (İstanbul)EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; İstatistik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
107KARA HARP OKULU (Ankara)ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Endüstri Mühendisliği alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
108KARA HARP OKULU (Ankara)ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ABDDr. Öğr. Üyesi1Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
109KARA HARP OKULU (Ankara)ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HABERLEŞME ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Eğitimi, Elektrik-Elektronik Eğitimi, Elektronik ve Haberleşme Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; Haberleşme alanında doktora yapmış olmak
110KARA HARP OKULU (Ankara)ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL ABDDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Elektrik Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; Kontrol Sistemleri alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
111KARA HARP OKULU (Ankara)ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONTROL ABDAr. Gör.1Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak; Kontrol alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak.
112KARA HARP OKULU (Ankara)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Makine Mühendisliği veya Makine Eğitimi alanlarının birinde Enerji konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
113KARA HARP OKULU (Ankara)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İMALAT VE KONSTRÜKSİYON ABDDr. Öğr. Üyesi1Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği alanlarının birinde Malzeme/ İmalat konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
114KARA HARP OKULU (Ankara)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İMALAT VE KONSTRÜKSİYON ABDAr. Gör.1Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği alanlarının birinde Malzeme/ İmalat konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak
115KARA HARP OKULU (Ankara)İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ABDDr. Öğr. Üyesi1İnşaat Mühendisliği alanlarının birinde Ulaştırma konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
116KARA HARP OKULU (Ankara)İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ABDDr. Öğr. Üyesi1İnşaat Mühendisliği veya Yapı Mühendisliği alanlarının birinde Yapı konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
117KARA HARP OKULU (Ankara)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM ABDDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının birinden mezun olmak; Yazılım konusunda doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
118KARA HARP OKULU (Ankara)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM ABDAr. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği Yazılım alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
119KARA HARP OKULU (Ankara)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DONANIM ABDDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının birinden mezun olmak; Donanım konusunda doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
120KARA HARP OKULU (Ankara)BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİBER GÜVENLİK ABDAr. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
121KARA HARP OKULU (Ankara)İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON ABDDr. Öğr. Üyesi1İşletme alanında doktora yapmak; Örgüt Kültürü ve Adalet konusunda bilimsel yayın yapmış olmak
122KARA HARP OKULU (Ankara)ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL ÇALIŞMALAR ABDDr. Öğr. Üyesi1Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak; Almanya ve ABD’nin dış politikaları konularında bilimsel yayın yapmış olmak
123KARA HARP OKULU (Ankara)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Matematik veya Matematik Öğretmenliği mezunu olmak; Matematik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya Matematik öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
124KARA HARP OKULU (Ankara)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak; İstatistik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
125KARA HARP OKULU (Ankara)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Fizik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
126KARA HARP OKULU (Ankara)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Kimya Bölümü veya Kimya Öğretmenliği mezunu olmak; Kimya alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya Kimya öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
127KARA HARP OKULU (Ankara)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi2Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
128KARA HARP OKULU (Ankara)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak
129KARA HARP OKULU (Ankara)TARİH BÖLÜMÜProfesör1Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi alanında doçent unvanı kazanmış olmak; Balkan Tarihi alanında bilimsel yayınları bulunmak
130KARA HARP OKULU (Ankara)TARİH BÖLÜMÜProfesör1Türkiye Cumhuriyet Tarihi alanında doçent unvanı kazanmış olmak; Ermeni Meselesi ve Kafkaslar konularında bilimsel yayınları bulunmak
131KARA HARP OKULU (Ankara)TARİH BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Yeniçağ Tarihi alanında doktora ve Osmanlı konar göçerleri konusunda bilimsel yayın yapmış olmak
132KARA HARP OKULU (Ankara)TARİH BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak; Yakınçağ Harp Tarihi/ Askeri Tarihi alanlarında bilimsel yayın ve araştırma projesi tecrübesi sahibi bulunmak
133KARA HARP OKULU (Ankara)TARİH BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Yakınçağ Harp Tarihi konulu doktora yapmış olmak; Yakınçağ Tarihi ve Harp Tarihi alanlarında bilimsel yayın ve araştırma projesi tecrübesi sahibi bulunmak
134KARA HARP OKULU (Ankara)TARİH BÖLÜMÜÖğr. Gör.2Tarih Bölümü veya Tarih Öğretmenliği mezunu olmak; Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarının birinde en az doktora yapıyor olmak.
135KARA HARP OKULU (Ankara)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABDDr. Öğr. Üyesi1İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi/ Öğretimi alanlarının birinde doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
136KARA HARP OKULU (Ankara)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABDÖğr. Gör.6İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak
137KARA HARP OKULU (Ankara)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ ABDÖğr. Gör.1Fransızca Öğretmenliği veya Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu olmak
138KARA HARP OKULU (Ankara)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL DİLLER ABDÖğr. Gör.2Fars Dili ve Edebiyatı veya Farsça Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak
139KARA HARP OKULU (Ankara)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL DİLLER ABDÖğr. Gör.1Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı mezunu olmak
140KARA HARP OKULU (Ankara)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL DİLLER ABDÖğr. Gör.2Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak
141KARA HARP OKULU (Ankara)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BÖLGESEL DİLLER ABDÖğr. Gör.2Rus Dili ve Edebiyatı veya Rusça Mütercim Tercümanlık mezunu olmak
142KARA HARP OKULU (Ankara)SAVUNMA YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK VE GÜVENLİK ARŞ. ABDDr. Öğr. Üyesi1Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Araştırmaları/ Çalışmaları, Uluslararası Güvenlik Araştırmaları ve Terörizm konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
143KARA HARP OKULU (Ankara)SAVUNMA YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ABDDr. Öğr. Üyesi1Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları Yönetimi, Savunma Sanayii, Savunma Alanında Teknoloji Yönetimi konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
144KARA HARP OKULU (Ankara)SAVUNMA YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ABDAr. Gör.1Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları Yönetimi, Savunma Sanayii, Savunma Alanında Teknoloji Yönetimi konularından birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
145KARA HARP OKULU (Ankara)EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.3Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden birinden veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak veya bu alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
146KARA HARP OKULU (Ankara)EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
147DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIÖğr. Gör.1Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak; Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak
148DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Fizik veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak; Fizik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya Fizik öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
149DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli)İŞLETME BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1İşletme alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
150DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli)İŞLETME BÖLÜMÜÖğr. Gör.1İşletme veya iktisat bölümlerinin birinden mezun olmak; İşletme veya İktisat alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
151DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli)ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi, Elektronik Eğitimi, Elektrik-Elektronik Eğitimi, Elektronik ve Haberleşme Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektronik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
152DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli)ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi, Elektronik Eğitimi, Elektrik Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; alanında en az iki yıl öğretim iş tecrübesine sahip olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak.
153DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli)EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
154DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Yalova-Kocaeli)EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden birinden veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya bu alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
155HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)ASKERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Tarih veya Tarih Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak; Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarının birinde en az yüksek lisans yapmış olmak
156HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)ASKERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Ceza Hukuku veya Kamu Hukuku alanından en az yüksek lisans yapmış olmak
157HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Matematik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
158HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)YÖNETİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1İşletme, İktisat, Maliye alanlarının birinde doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
159HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ELEKTRİK BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi, Elektronik Eğitimi, Elektrik-Elektronik Eğitimi, Elektronik ve Haberleşme Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektronik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
160HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ELEKTRİK BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektirik-Elektronik Eğitimi, Elektrik Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektrik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak.
161HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ELEKTRİK BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektirik-Elektronik Eğitimi, Elektrik Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektrik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak.
162HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)TEKNOLOJİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MAKİNEDr. Öğr. Üyesi1Makine Mühendisliği veya Makine Eğitimi alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
163HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)TEKNOLOJİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYARÖğr. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi mezunu olmak ve aynı alanda en az yüksek lisans yapıyor olmak
164HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.4İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak
165HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (İzmir)EĞİTİMİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden birinden veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya aynı alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
166KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.2Tarih Bölümü veya Tarih Öğretmenliği mezunu olmak; Harp Tarih, Askeri Tarih, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarından birinde en az yüksek lisans yapmış olmak
167KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Sosyoloji Bölümü mezunu olmak; Sosyoloji alanında en az yüksek lisans yapmış olmak
168KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Psikoloji Bölümü mezunu olmak; Eğitim Psikolojisi alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
169KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜÖğr. Gör.2Türk Dili ve Edebiyat veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak; Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında en az yüksek lisans yapmış olmak veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesi sahibi bulunmak
170KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Fizik Bölümü veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak; Fizik ve Fizik Öğretmenliği alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
171KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Matematik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
172KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1İşletme Yönetim ve Organizasyon alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
173KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.2İşletme alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
174KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1İktisat alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
175KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; İstatistik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
176KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Hukuk alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
177KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)ELEKTRİK BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Elektrik-Elektronik Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektrik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
178KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)ELEKTRİK BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Elektrik Eğitimi, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
179KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Eğitimi, Elektronik ve Haberleşme Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektronik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
180KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.2Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Elektronik Eğitimi, Elektronik Haberleşme Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektronik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
181KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; bu alanlarının birinde doktora yapmış olmak
182KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; alanında yüksek lisans yapıyor olmak ve en az iki yıl eğitim-öğretim iş tecrübesine sahip olmak
183KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)MEKATRONİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Makine Eğitimi, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Eğitimi alanlarından doktora yapmış olmak
184KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)MEKATRONİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Makine veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak; Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya en az iki yıl endüstri iş tecrübesi ve en az iki yıl öğretim iş tecrübesine sahip olmak
185KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1Makine Mühendisliği, Otomotiv Eğitimi, Otomotiv Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; Otomotiv alanında doktora yapmış olmak
186KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Otomotiv Eğitimi veya Otomotiv Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; Otomotiv alanında doktora yapıyor olmak veya alanında en az iki yıl öğretim veya endüstri iş tecrübesine sahip olmak
187KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)UÇAK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak
188KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Tesisat Eğitimi, Enerji Eğitimi, Makine Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak; lisans öğrenimi sırasında zorunlu/seçmeli olarak Mekanik Tesisat ile ilgili en az üç ders (Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma vb.) almış olduğunu belgelemek veya bu alanlarda en az iki yıllık öğretim iş tecrübesine sahip olmak
189KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi1İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Yapı Eğitimi alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
190KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCEÖğr. Gör.2İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak
191KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.2Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden veya Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak veya bu alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
192KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (Balıkesir)EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜÖğr. Gör.1Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
Paylaş
Benzer Yazı  Okutman Alımı hakkında bilinmesi gerekenler

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir