Araştırma görevliliği için yeni şart!

Instructor

ByInstructor

May 11, 2018 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Araştırma görevliliği için artık yüksek lisans yapıyor olma şartı aranacak!

Bilindiği üzere, 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un ek 18 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ek 38 inci maddesinde; “Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20’si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez.” hükmü bulunmaktadır.

Yeni araştırma görevliliği ne zaman devreye girdi?

Bu çerçevede, 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren bu madde ile devlet yükseköğretim kurumlarında tüm araştırma görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılmaya başlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesinde; “Lisansüstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna da atanabilirler.” ifadesi yer aldığından, 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi ile getirilen düzenleme sonucunda üniversiteler tarafından verilen tüm ilanlarda artık “lisans mezunu olmak şartı” getirilemeyecektir. Verilecek ilanlarda mutlaka bir lisansüstü eğitime devam şartı aranacaktır.

Benzer Yazı  Öğretim Görevlisi Alımlarında İki Kadro Türü

Yeni sistemde araştırma görevlisi olmak için hangi şartlar var?

Bu kapsamda; 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Devlet Üniversiteleri tarafından verilen araştırma görevlisi kadro ilanlarında aşağıda belirtilen örneklerdeki gibi şartlara yer verilmeye başlanmıştır. ÖRNEK ARŞ. GÖR. İLANLARI;

1- …… Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

2- …… Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor olmak.

3- …… Lisans mezunu olmak. Bu alanda Doktora Yapıyor olmak.

4- …… alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

5- …… alanda Doktora Yapıyor olmak.

Son olarak, üniversitelerden yeni mezun olarak araştırma görevlisi hayali olan arkadaşların mutlaka alanları ile ilgili öncelikle tezli yüksek lisans programlarına kayıt olmaları kadro ilanlarına başvurularda kendilerine avantaj sağlayacaktır.

Kaynak: Memurlar.net